A password will be emailed to you.

Terms of Service & Privacy Policy Website

เงื่อนไขการตัดสินและการรับรางวัล
1.ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวรเท่านั้น
2.ผู้ร่วมกิจกรรมต้องอัพโหลดภาพ ที่ https://asuscampaigns.com/ โดยหมดเขตการรีวิว ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 23.59 น.
3.ผู้ร่วมสนุกจะต้องมีบัญชี Facebook (Account Facebook)
4.ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องไม่มีเจตนาทุจริต หรือกระทำการอันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เช่น
-เจตนาสร้างบัญชี Facebook (Facebook Account) ใหม่เพื่อร่วมกิจกรรม โดยเจ้าของ Account นั้น เป็นคนๆ เดียวกัน หรือไม่สามารถยืนยันตัวตนได้
-การตรวจสอบจะครอบคลุมไปถึงความผิดปกติในการใช้งานอื่นๆ นอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ทีมงานตรวจสอบพบว่า มีการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
5.ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อการติดต่อกลับและเป็นการแสดงตนว่าเป็นบุคคลที่ร่วมกิจกรรม พร้อมแสดงหลักฐาน เพื่อประกอบการรับรางวัล
6.ผู้ที่ได้รับรางวัล ไม่สามารถเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดหรือของอย่างอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
7.ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงท่านละ 1 รางวัลเท่านั้น
8.ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลบนหน้า Timeline Fan page ของ www.facebook.com/ASUSTHAILAND และ https://asuscampaigns.com/ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
9.ห้ามโพสต์รูปภาพ หรือพูด หรือแสดงข้อความที่มีเนื้อหาหรือลักษณะ ที่ผิดกฎหมาย ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม ส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือเกี่ยวข้องกับสถาบันต่างๆ รวมทั้งพาดพิงบุคคลอื่น ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ลบข้อความดังกล่าวจากกิจกรรมในครั้งนี้ตามดุลพินิจของทีมงาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.“ผู้ได้รับรางวัล” คือ ผู้ที่ได้รับการประกาศชื่อบนแฟนเพจ และเว็บไซต์ โดยจะต้องแจ้ง ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ โดยทีมงานจะทำการเซ็นเซอร์ 4 หลักสุดท้าย ที่อยู่ ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศผลทางกล่องข้อความในแฟนเพจ หากผู้ได้รับรางวัล ไม่ติดต่อเพื่อรับรางวัลภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์และทีมงานจะพิจารณามอบรางวัลให้ผู้มีสิทธิ์ในลำดับถัดไป
11.ผู้ได้รับรางวัล มูลค่าเกิน 1,000 บาทจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล พร้อมมอบสำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องให้กับทีมงาน
12.ผู้ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างถูกต้อง
13.หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถมาร่วมกิจกรรม ตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
14.ทีมงานสงวนสิทธิ์ในการงดมอบของรางวัลหากผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลไม่ปฏิบัติต ามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
15.ทีมงานมีสิทธิ์ปฏิเสธ ยกเลิก หยุดหรือ เปลี่ยนแปลง แก้ไขกิจกรรมนี้ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของกิจกรรมเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสีย หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อมจากบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
16.ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัล ยินยอมให้ทีมงานมีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อ รูปถ่าย และ คลิปเพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต
17.การพิจารณาและการตัดสินใดๆ ของคณะกรรมการในกิจกรรมนี้ ถือเป็นที่สุด
16.ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัล ได้อ่านและเข้าใจข้อความแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
18.พนักงานของบริษัท เอซุส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตัดสิน และครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
19.หากทีมงานพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฎิบัติตามกฎ เงื่อนไข และข้อตกลงที่กำหนด หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกร รมต่อไป และมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา เงื่อนไข และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้
20. Facebook ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับแคมเปญ

กติกา “ปลดปล่อยพลังแห่งความสร้างสรรค์ในตัวคุณ - Unleash Your Creative Power”

หัวข้อคลิปวิดีโอ - “ปลดปล่อยพลังแห่งความสร้างสรรค์ในตัวคุณ - Unleash Your Creative Power”

ความยาวของคลิปวิดีโอ - เนื้อหาของคลิปที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความยาวไม่เกิน 2-5 นาที

ภายในคลิปวิดีโอ - ต้องมี ASUS วิดีโอ ตอนจบ ความยาว 5 วินาที: โหลดได้ที่นี้

รูปแบบไฟล์และขนาดของคลิปวิดีโอ - วิดีโอต้องอยู่ในรูปแบบ .MP4 resolution VDO ต้องมีขนาดไม่เกิน (1280x720pxl. หรือ 1920x1080 pxl.)

วิธีส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด - อัพโหลดวิดีโอเข้าประกวดผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.asuscampaigns.com

1. ไปที่หน้าส่งคลิปโดยล็อกอินผ่าน Facebook Account และกรอกชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์และอีเมลเพื่อยืนยันการลงทะเบียน
2. อัพโหลดคลิปวิดีโอ พร้อมเขียนอธิบายแนวคิดของคลิปวิดีโอและระบุอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายคลิปวิดีโอ

วิธีให้คะแนนโหวต


หลักเกณฑ์และกฎกติกาในการส่งคลิปวิดีโอประกวด

ทาง Asus จะโพสคลิปของผู้เข้าร่วมประกวดทาง www.asuscampaigns.com

โดยผู้โหวตสามารถโหวตคลิปที่ชื่นชอบโดยการกด โหวต 1 โหวต มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยผู้โหวตมีสิทธิในการโหวตได้ คลิปละ 1 โหวต

เงื่อนไข

• ผู้ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดจะต้องระบุชื่อ-นามสกุลจริง หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
• คลิปวิดีโอ ที่ส่งเข้าประกวดจะปรากฏบน www.asuscampaigns.com ตั้งแต่ที่มีการเริ่มต้นประกวดและ หลังจากการประกวดเสร็จสิ้น
• ผู้ที่ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายคลิปวิดีโอนั้นๆ ด้วยตนเองห้ามนำคลิปวิดีโอของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่น โดยเด็ดขาด โดย 1 คนสามารถส่งได้มากกว่า 1 คลิป
• คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยออกสื่อสาธารณะ หรือการประกวด ชมรม หรือองค์กรอื่นใดและต้องเป็นคลิปวิดีโอที่ไม่มีลิขสิทธิ์ ผูกพันกับองค์กรใดๆ
• หากคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดปรากฏภาพวัตถุหรือบุคคลอื่นใด ผู้เข้าประกวดต้องรับรองว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของวัตถุ และบุคคลที่ปรากฏอยู่ในภาพ หรือผู้เข้าประกวดมีสิทธิอื่นใดโดยชอบ ด้วยกฎหมายในการถ่ายภาพนั้น
• Asus Thailand มีสิทธิ์ในการพิจารณาปฏิเสธคลิปวิดีโอ หรือไม่เผยแพร่คลิปวิดีโอที่ส่งประกวด ที่เห็นว่าไม่เหมาะสม เช่น ขัดต่อกฎหมาย ละเมิดต่อแบรนด์ ลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลใด
• หากปรากฏว่าคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดไม่ได้เป็นไปตามกฎกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ หรือมีภาพ ที่ไม่เหมาะสม Asus มีอำนาจในการตัดสินให้คลิปวิดีโอนั้นเป็นโมฆะ
• คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ Asus Thailand มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่คลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ แก่เจ้าของคลิปวิดีโอ
• ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งมอบไฟล์คลิปวิดีโอที่มีความละเอียดสูง ไม่มีลายน้ำ และไม่ติดลิขสิทธิ์ภาพหรือเพลงใด หรือเครดิตใดๆ ให้แก่ Asus Thailand
• การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการ

• เปิดรับสมัครและสามารถส่งคลิปประกวดทางช่องทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤศจิกายน 61 - ทางเว็บไซต์ www.asuscampaigns.com
• เปิดรับคะแนนโหวตช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤศจิกายน 61 - ทางเว็บไซต์ www.asuscampaigns.com
• ผู้ที่ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายคลิปวิดีโอนั้นๆ ด้วยตนเองห้ามนำคลิปวิดีโอของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่น โดยเด็ดขาด โดย 1 คนสามารถส่งได้มากกว่า 1 คลิป
• ประกาศผลผู้ชนะการประกวด วันที่ 30 พ.ย 61 ทาง Facebook: www.facebook.com/asusthailand/ และเว็บไซต์ www.asuscampaign.com

เกณฑ์การตัดสิน

1. ความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่น่าสนใจ 20 คะแนน
2. Concept ของวีดีโอ ภายใต้ “Unleash Your Creative Power” 20 คะแนน
3. เนื้อหาอธิบายคุณสมบัติ Asus Zenbook Pro เข้าใจง่าย กระชับ 20 คะแนน
4. เทคนิคการเล่าเรื่อง ตัดต่อ ลำดับภาพและเสียง 20 คะแนน
5. มี Asus clip VDO ตอนท้ายของ วีดีโอ 20 คะแนน

*การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด